Wednesday, February 14, 2007

KOGNITIF DEWASA PERTENGAHAN.

Kognitif individu dewasa pertengahan adalah lebih kurang sama dengan tahap kognitif dewasa permulaan serta tahap kognitif dewasa akhir. Perbezaan yang wujud dikatakan kurang ketara kerana tahap dewasa pertengahan adalah suatu tahap yang berkesinambungan dengan tahap dewasa yang lain. Kita boleh membicarakan tentang kognitif dewasa pertengahan dari segi daya berfikir, daya ingatan serta tahap kebolehan yang berada pada tahap umur dewasa pertengahan.


i. Daya fikir

Apabila berada pada tahap umur dewasa pertengahan, seseorang individu berada pada Tahap operasi normal (formal operation) yang stabil di mana individu ini lebih memahami logic dan konsep-konsep abstrak yang menjadi asas kepada sains, metametik, etika, politik, keagamaan dan lain-lain. Individu ketika berumur pada tahap ini mampu berfikir secara lbih mantap serta tersusun dengan mengambil kira pelbagai aspek. Individu yang berada paa tahap ini juga lebih peka terhadap perubahan dan rangsangan yang belaku terhadap dirinya dan persekitarannya.


ii. Daya ingatan

Jika dibuat perbandingan antara individu dewasa dan kanak-kanak, ternyata kanak-kanak mempunyai daya ingatan yang lebih berkesan dan lebih lama. Terdapat pelbagai andaian yang boleh dibuat terhadap fenomena ini. Antaranya individu dewasa mempunyai lebih banyak tanggungjawab serta kepentingan yang perlu dijaga bebanding kanak-kanak yang menyebabkan individu dewasa kurang peka terhadap suatu rangsangan yang kecil yang diabaikan kerana tiada kepentingan kepada dirinya.

Terdapat dua jenis daya ingatan:-

a) Daya ingatan jangka pendek.

Seperti yang telah dinyatakan sebelum ini individu dewasa kurang peka terhadap
suatu rangsangan yang kecil yang diabaikan kerana tiada kepentingan kepada dirinya.
Keadaan ini menyebabkan individu dewasa pertengahan mempunyai daya ingatan
jangka pendek yang kurang berbanding individu yang lebih muda darinya. Ini
menjelaskan kenapa ingatan jangka pendek menjadi semakin kurang dengan
peningkatan umur seseorang individu.

b) Daya ingatan jangka panjang.

Berbeza pula bagi daya ingatan jangka panjang, ianya adalah bertentangan dengan
daya ingatan jangka pendek yang semakin kurang dengan peningkatan seseorang
individu. Individu pada tahap umur dewasa prtengahan mempunyai daya ingatan janka
panjang yang semakin bertambah baik. Kebiasaannya ingatan jangka panjang adalah
berkaitan dengan kepakaran serta kebolehan tersendiri yang dimiliki oleh seseorang
individu.


iii. Tahap kebolehan.

Tahap kebolehan seseoang individu semakin bertambah baik dengan peningkatan umur. Individu pada tahap umur dewasa pertengahan mempunyai tahap kebolehan yang semakin mantap dan terperinci, terutama dengan kebolehan dan keistimewaan seseorang individu. Individu pada tahap dewasa pertengahan semakin berkebolehan menggunakan logic,nsemakin berkebolehan dalam menyampaikan hujah serta bertambah kesedaran terhadap kepentingan masyarakat.

No comments: