Sunday, March 4, 2007

Soalan-soalan Terkumpul

1. Berapakah lingkungan umur bagi Pertengahan Dewasa?
a. 30 – 50 umur
b. 35 – 55 umur
c. 40 – 60 umur
d. 45 – 65 umur

2. Di bawah berikut, adalah tanda-tanda seseorang itu memasuki zaman
Pertengahan Dewasa, kecuali
a. uban
b. gigi palsu
c. ingatan merosot
d. sakit kepala

3. Apabila seseorang perempuan mencapai menopause pada pertengahan dewasa,apa berubahan yang dialami mereka yang dikatakan sebagai menopause?
a. kurang selera makan
b. tidak suka pada kanak-kanak
c. haid berhenti
d. aktiviti sosial semakin berkurangan

4. Terdapat berapa jenis daya ingatan yang dibincang dalam kognitif
pertengahan dewasa?
a. Satu
b. Dua
c. Tiga
d. Empat

5. Di bawah pernyataan berikut, yang manakah pernyataan yang benar tentang ingatan jangka pendek pada zaman dewasa pertengahan?
a. dewasa pertengahan mempunyai daya ingatan pendek yang kurang daripada daya ingatan pendek semasa dewasa awal.
b. Dewasa pertengahan mengambil berat tentang rangsangan kecil
c. Ingatan jangka pendek memainkan peranan yang amat penting pada zaman pertengahan dewasa.
d. Ingatan jangka pendek semakin bertambah dengan umur seseorang individu.

6. Di bawah yang berikut, yang manakah adalah benar tentang teori yang dinyatakan oleh Carl Jung tentang zaman dewasa pertengahan?
I. perubahan psikologi dirasakan pada 35 umur hingga 40 umur.
II. Terdapat perubahan dalam personaliti yang terpendam
III. Karekterik yang lain semakin penting
IV. Tret persenoliti mungkin diganti dengan tret lain.

a. I dan II
b. I, II dan III
c. I, II dan IV
d. II, III dan IV

7. Menurut Skema Lavinson, yang manakah pernyataan di bawah adalah salah?
a. melihat semula kehidupan yang pernah dilalui.
b. memperbaiki aspek-aspek kehidupan mereka
c. menyelesaikan masalah psikologi sebaik sahaja memasuki dewasa pertengahan
d. menjadi amat individualistik kalau mereka mengalami status kewangan yang tidak stabil

8. Berikut merupakan krisis-krisis yang dialami oleh zaman dewasa pertengahan,
Kecuali
a. ketegangan kewangan
b. ketegangan psikologi
c. ketegangan somatik
d. ketegangan anak

9. Menurut pengkaji Robert Pack apakah fokus seorang individu pada zaman dewasa
pertengahan?
I. Valuing Wisdom Versus Valuing Physical Power
II. Socializing versus Sexualing in Human Relationship
III. Mental Flexible versus Mental Regidity

a. I dan II
b. I dan III
c. II dan III
d. I, II dan III

10. Menurut perspektif Levinson, transisi usia pertengahan adalah berhubung dengan
a. persoalan personaliti
b. konsep kendiri yang berubah
c. konsep agresif
d. persoalan personaliti dan konsep kendiri yang berubah

11. Antara pernyataan di bawah, yang manakah adalah salah tentang perspektif
Levinson?
a. masa pertengahan ini adalah satu titik berubahan besar bagi personaliti seseorang
b. transisi pertengahan usia merupakan satu pantulan cermin kepada mereka
c. mereka bercenderung melakukan tingkah laku negatif
d. Pengalaman mereka mendesak mereka memenuhi tuntutan pelbagai aspek

12. Terdapat berapa jenis kelakuan biasa yang akan merosakan perhubungan dalam
entiti usia dewasa pertengahan?
a. empat
b. lima
c. enam
d. tujuh

13. Antara berikut yang manakah adalah kelakuan biasa yang akan merosakan
perhubngan dalam entiti usia dewasa pertengahan?
I. People-Pleasing
II. Martyrdom
III. Rescuing
IV. Tap-dancing

a. I dan II
b. I,II dan III
c. II, III dan IV
d. I, II, III dan IV

14. Terdapat berapa tahap transisi umur bersarkan skema Levinson?
a. empat
b. lima
c. enam
d. tujuh

15. Transisi pertengahan mengikut Levinson berlaku pada lingkungan umur berapa?
a. 30 – 35
b. 35 – 40
c. 40 – 45
d. 45 – 50

16. Di antara yang berikut yang manakah adalah salah tentang transisi pertengahan
mengikut Levisnon?
a. Tahap ini adalah penghubung antara dewasa awal dengan dewasa akhir.
b. Manusia mula mempersoalkan segala yang berkait dengan hidup mereka.
c. Kadang-kadang reaksi mereka melibatkan ekpresi emosi yang kuat.
d. Pada tahap ini mereka akan menilai segala tentang kehidupan mereka.

17. Di antara berikut, yang manakah bukan tahap transisi umur yang dinyatakan oleh
Levinson?
a. Transisi permulaan
b. Struktur awal kehidupan
c. Struktur hidup pengakhiran
d. Transisi dewasa akhir

18. Pernyataan di bawah, yang manakah bukan tentang Gender Crossover Effect?
a. Kajian menunjukkan lelaki pada 55 umur adalah kurang efektif
b. Lelaki menggunakan cara paksaan untuk mencapai matlamat mereka
c. lelaki lebih memberi perhatian dalam aspek keluarga
d. lelaki menjadi kurang relaks dalam mencapai matlamat mereka.

19. Antara penyakit di bawah, yang manakah bukan penyakit yang akan dialami oleh
dewasa pertengahan?
a. batuk
b. kegemukan
c. diabetes
d. parkinson

20. Apakah yang dimaksudkan dengan ’usia bahaya’?
a. pelbagai masalah hubungan keluarga boleh berlaku seperti perceraian.
b. mungkin mengamalkan gaya kehidupan yang tidak betul
c. mudah terdedah kepada pelbagai penyakit
d. Keadaan fizikal akan semakin bagus

21. Apakah yang dimaksudkan dengan ’tap-dancing’?
a. boleh berada dalam keadaan yang tidak berkomitmen
b. mengelak diri dalam sistem sosial
c. suka dengan kehidupan yang penuh dengan sosial
d. menolak tanggungjawabSoalan Subjektif

1. Sila senaraikan perkembangan dan pertumbuhan pada zaman dewasa pertengahan.

2. Sila nyatakan perubahan daya ingatan zaman dewasa pertengahan.

3. Sila nyatakan tahap transisi pertengahan usia di kalangan lelaki.

No comments: